Högt tryck för transaktioner på den kommersiella fastighetsmarknaden trots pandemi

En färsk analys från Svefas experter inom värdering och analys avseende transaktionsvolymerna på den kommersiella fastighetsmarknaden visar att marknaden har stabiliserats. Analysen baseras på transaktioner överstigande 10 Mkr och Svefa bedömer att den totala transaktionsvolymen för 2020 kommer att sluta över de senaste 10 årens genomsnitt. Läs hela analysen från Jan Tärnell, affärsområdeschef för Svefa Värdering & Analys och Katrin Wallensjö. affärschef Analys nedan.

Under våren noterades en tydlig coronarelaterad osäkerhet, där flera uppskjutna, ”pausade” eller till och med avbrutna transaktioner och projekt medförde en inbromsning på investerings-marknaden. En försiktighet på kreditmarknaden samt osäkerhet kring coronavirusets långsiktiga konsekvenser var några av de främsta anledningarna. 

Under sommaren och hösten har marknaden stabiliserats vilket har inneburit ett växande investeringsintresse. Enligt Svefas bedömning uppgick transaktionsvolymen under tredje kvartalet till 31,1 mdkr. Det är en minskning med 18 procent jämfört med samma kvartal föregående år.  Den ackumulerade transaktionsvolymen av direkta fastighetsinvesteringar under Q1-Q3 uppgår till 111 mdkr. Vilket kan jämföras med 135 mdkr under motsvarande period toppåret 2019. 

Bostads-, industri inklusive logistik och samhällsfastigheter utgör de segment som klarat sig bäst under krisen. Under det tredje kvartalet är det industri inklusive logistik som utgör det största segmentet med 27 procent av transaktionsvolymen. Där ingår bland annat Blackstones förvärv av två portföljer om 2,1 respektive 1,4 mdkr. 

I dagsläget finns det mycket kapital som, i brist på alternativa investeringar, söker sig till fastighetsmarknaden. För Q4 ser vi att det starka investeringsintresset, tillsammans med den pågående återhämningen i ekonomin, talar för att den totala transaktionsvolymen 2020 sannolikt kommer att sluta över de senaste tio årens genomsnitt. Även om den totala nivån inte kommer att överstiga toppåret 2019.

Vi kan konstatera att osäkerhetsparametern finns kvar. Globalt ser vi en ökning av smittspridningen och många länder upplever en andra våg. Detta gäller i viss mån också för Sverige även om många länder drabbats hårdare. Effekterna av en andra våg är svåra att förutspå men att osäkerhet är en faktor som påverkar investeringsbeslut vet vi. Hur mycket, eller om, kommer vi bli varse om under kommande kvartal.

För mer information
Jan Tärnell

Affärsområdeschef Värdering & Analys

010-603 87 23 jan.tarnell@svefa.se
Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.