En avstyckningsmatiné i tre akter

Efter tre processer hos Lantmäteriet (LM) har nu äntligen den nya fastigheten för militär hamn registrerats i fastighetsregistret. Svefa har företrätt fastighetsägaren genom samtliga tre ”akter”.

Första akten utspelade sig mellan åren 2017-2018.

Fastighetsägaren ansökte om avstyckning för ändamålet (civil) hamn alternativt militär hamn. LM nekade fastighetsbildningen med hänvisning till att ändamålet hamn stred mot detaljplanens bestämmelser. LM:s beslutsskäl för att neka en styckningslott för militär hamn var att det endast är företrädare för fastigheter som används av Försvarsmakten, för närvarande Fortifikationsverket, som kan ansöka om avstyckning för militärt ändamål.

Efter att förrättningen ställts in initierade fastighetsägaren i stället en detaljplaneprocess. Efter att det gått ett år utan att planprocessen tagits framåt, ansöktes på nytt om motsvarande avstyckning som i första akten.

Akt 2 utspelade sig under år 2020.

Ändamålet med styckningslotten utgjorde militär hamn. LM nekade återigen, men denna gång med hänvisning till att aktualitetskravet inte förväntades bli uppfyllt pga. att  området används för civilt ändamål och fastighetsägaren är en privat aktör. LM hänvisade även till (den olagliga) planbestämmelsen om att berörda delområden ska vara i samma ägares hand. Den uppmärksamma i publiken uppfattar nu att beslutsskälet som användes för att neka avstyckning för militär hamn i första akten inte återupprepades.

Denna gång överklagade fastighetsägaren den nekade avstyckningen till mark- och miljödomstolen. Domstolen förklarade att det saknas avgörande betydelse vem som äger fastigheten i dag och att det i och med att gällande detaljplan endast är ändamålet militärhamn som utgör tillåten markanvändning på platsen. Domstolen konstaterade vidare att en avstyckning inte heller i sig innebär någon ändring av ägarförhållandena och planbestämmelsen kan inte av det skälet hindra en avstyckning. Domstolen återförvisade därför ärendet till LM för fortsatt handläggning.

Tredje akten utspelade sig under åren 2021-2022.

Efter återförvisningen hade LM inte några fler skäl till att neka och beslutade därför om den ansökta fastighetsbildningen. Byggnadsnämnden i kommunen valde att överklaga LMs beslut varför mark- och miljödomstolen återigen fick komma in i handlingen. Domstolen avslog dock kortfattat kommunens överklagande. 

För Svefas uppdragsgivare fick matinén ett lyckligt slut – nu kan (äntligen) nästa steg tas i  utvecklingen av fastigheten, om än fem år försenat.

Annika Kensén

Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling

010-603 86 67 annika.kensen@svefa.se
Fabian Gabrielsson

Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling

010-603 86 95 fabian.gabrielsson@svefa.se
Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.