Helsingborg - En snabbväxare i söder

Fram till 2035 planeras för ytterligare 40 000 invånare i Helsingborg. Nya bostadsområden och logistik planeras, men för nya kontor är marknaden tämligen mättad. Läs Jan Tärnells intressanta analys av Helsingborgs fastighetsmarknad.

Kontor

Till de stora ägarna av kontorsfastigheter i Helsingborg hör främst Wihlborgs och Castellum, men Midroc är aktiva projektutvecklare. Inom Oceanhamnen, Helsingborgs nya A-läge, har just dessa tre aktörer över 30 000 kvadratmeter kontor och hotell under utveckling, ett välkommet tillskott på lokalhyresmarknaden. 

Ser man till pågående/planerad nyproduktion är det främst i A-läge som det tillförs nya kontor. Tillskottet av nya lokaler i B- och C-läge utgör främst lokaler som avses nyttjas för den egna verksamhetens behov. Även i B- och C-läge har det noterats mycket starka hyresnivåer i nyproduktion och för moderna lokaler. 

Efterfrågan på kontorsmarknaden bedöms som god. Men vad gäller stora etablering är det stor konkurrens från Malmö, och till viss del även från Lund. 

Handel

Handel utgör en stark sektor i Helsingborgs näringsliv, och det gäller även på fastighetsmarknaden. 

Till följd av den snabbt växande e-handeln tar även lager- och logistikfastigheter allt mer plats utmed E6 och E4. Egentligen inte bara i Helsingborg, utan många aktörer ser Landskrona som ett attraktivt alternativ vid nyetableringar, till stor del på grund av de relativt låga markpriserna. Ytterligare en effekt av den ökande e-handeln är ett ökat fokus på externhandelsområde, där ”lågprisbutiker” har en stark nisch. Väla utgör ett starkt dragplåster, medan Centrum får större fokus på restauranger, upplevelser och service. 

Bostäder

Helsingborg är en av de snabbast växande städerna i Sverige. Fram till 2035 planeras för ytterligare 40 000 invånare. Kommunen arbetar aktivt för en modern och hållbar stadsbyggnad med såväl befintliga som nya stadsdelar. Miljonprogramsområdet Drottninghög är ett av områdena som det satsas på och det är en stadsdel som har en stor utvecklingspotential. Det är Helsingborg Stad tillsammans med bland annat Helsingborgshem som ska förädla området. Serneke har fått uppdraget att bygga 198 bostäder i två kvarter. 

Marknaden för bostadsbyggrätter i Helsingborg, oavsett typ av bebyggelse och upplåtelseform är god. Befolkningsutvecklingen och den goda efterfrågan gör att det finns marknadsförutsättningar för exploatering inom i princip samtliga delmarknader. Flera av regionens stora bygg- och fastighetsutvecklingsbolag är aktiva på marknaden.

Investeringsmarknaden

Transaktionsaktiviteten i Helsingborg avseende kontorsfastigheter är traditionellt låg. Intresse finns, men beståndet innehas i huvudsak av aktörer med ett långsiktigt fokus på förvaltning och fastighetsutveckling.

Direktavkastningskraven för bostäder har under flera år uppvisat en stadigvarande sjunkande trend. Efterfrågan under 2020 väntas vara fortsatt stark. Den positiva utvecklingen bedöms i huvudsak ha planat ut, men det vinns viss potential för fortsatt sjunkande direktavkastningskrav. 

På logistikmarknaden sker stora investeringar i nyproduktion. Några försäljningar har inte noterats, men logistikfastigheter väntas vara fortsatt starkt efterfrågade vilket öppnar upp för intressanta affärsmöjligheter i Helsingborg.

Jan Tärnell

Affärsområdeschef Värdering & Analys

010-603 87 23 jan.tarnell@svefa.se
Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.