Svefa hjälper Svenska kyrkan att långsiktigt säkerställa ändamålsenliga lokaler till rimlig kostnad

Svefa har under hösten 2021 och våren 2022 arbetat med att upprätta en Lokalförsörjningsplan* för Danderyds församling. Det övergripande målet med lokalförsörjningsplanen är att säkerställa ändamålsenliga lokaler till rimliga kostnader. Några av de arbetsområden som utretts har varit; att definiera mål med församlingens fastighetsägande, omvärldsbeskrivningar och medlemsprognoser, identifierat framtida verksamhetsförändringar med bäring på lokalbeståndet samt åtgärdsförslag och konsekvensanalys. Uppdraget har omfattat såväl församlingens lokaler som begravningsverksamhetens lokaler och mark.

Arbetet har bedrivits i projektform där Svefa agerat projektledare och där medarbetare i församlingen varit involverade under hela processen. Lokalförsörjningsplanen har beretts i Kyrkofullmäktige och dess Fastighetsutskott. 

Fastigheter och lokaler är frågor som berör. Både utifrån att det är den största kostnaden, efter personalkostnader, och för att flera av Svenska kyrkans byggnader är helt unika som kulturbärare. Svenska kyrkan har en tusenårig byggnadshistoria och ett kulturarv att förvalta. Det är därför glädjande, men inte förvånande, att det har varit stort engagemang från både medarbetare och förtroendevalda i detta uppdrag. ” säger Henrik Engqvist, seniorkonsult på Svefa Förvaltningsrådgivning. 

En särskilt utmanande aspekt i arbetet med att upprätta Lokalförsörjningsplanen har varit att få kontroll på de underhållskostnader som är förknippade med församlingens fastighetsägande, både idag och över tid. Därför har Svefa parallellt med framtagande av Lokalförsörjningsplanen även upprättat en 30-årig underhållsplan, genom Åsa Bengtsdotter och Jonas Lindqvist. Underhållsplanen ger församlingen en god överblick över vilka typer av underhållskostnader som kommer uppstå för respektive byggnad år för år. Detta arbete har omfattat en teknisk inventering av objekten och en kostnadsbedömning för ett 20-tal ingående komponenter per objekt. Resultatet presenteras i ett användarvänligt visualiseringsverktyg. Med hjälp av verktyget kommer församlingen att själv kunna minska sina underhållskostnader genom en effektiv planering.

”Med underhållsplanen, och därmed framtida kostnader för fastigheterna, på plats kan vi göra mer kvalificerade bedömningar och prioriteringar i arbetet med Lokalförsörjningsplanen”, säger Katarina Gunnarsson, kanslichef på Danderyds församling.

Nästa steg för församlingen är att verkställa de åtgärder som föreslås i Lokalförsörjningsplanen. I Danderyds församlingens fall handlar det bland annat om:

  • Fastställ vilken finansieringslösning som ska vara överordnad och sätt av en budget som motsvarar vad underhållsplanen stipulerar för att undvika underhållsskulder i beståndet
  • Utse ansvarig roll inom församlingen med ansvar för att verkställa identifierade underhållsåtgärder
  • Samlokalisera, efter viss anpassning, vissa verksamheter för att optimera lokaler
*En Lokalförsörjningsplan är ett styrdokument med 
identifierade och prioriterade behov och åtgärder
för att åstadkomma en hållbar användning och
försörjning med mark, byggnader och anläggningar
utifrån behov, åtaganden och ekonomi.
Planen omfattar en tidshorisont på 30 år.

Beslut om lokalförsörjningsplaner fattades av kyrkomötet 2016. Beslutet är reglerat i Kyrkoordningen och innebär bland annat att varje pastorat eller församling som inte ingår i pastorat ska ha en lokalförsörjningsplan. Planen bör vara upprättat innan 2022. I dagsläget har endast 30 % av Svenska kyrkans församlingar/pastorat fastställda Lokalförsörjningsplan. Detta är nog i första hand ett resultat av att församlingarna inte kan uppbringa resurser snarare än ett ointresse, säger Henrik Engqvist, seniorkonsult på Svefa Förvaltningsrådgivning och som tidigare varit delaktig i de förarbeten som genomfördes av Svenska kyrkans nationella nivå till följd av beslutet i kyrkomötet, tillsammans med samtliga tretton stift. 

Svefa har en bred erfarenhet av arbete med Lokalförsörjningsplaner, både utifrån fastighetsägarperspektiv och hyresgäst/lokalnyttjarens perspektiv. Vi har etablerade processer för detta arbete som väl motsvarar de riktlinjer som antagits inom Svenska kyrkan.

Åsa Bengtsdotter

Förvaltningsrådgivning

010-603 87 04 asa.bengtsdotter@svefa.se
Henrik Engqvist

Förvaltningsrådgivning

010-603 87 39 henrik.engqvist@svefa.se
Jonas Lindqvist

Förvaltningsrådgivning

010-603 87 55 jonas.lindqvist@svefa.se
Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.