Kommer Åres femte by att bli Sveriges mest hållbara?

Svefas konsulter arbetar med alla aspekter av fastighetsprojekt. Men hur går det till i praktiken? Vi bad Svefas konsult, Lars Åstrand att berätta mer om ett av de mest spännande projekten som Svefa arbetar med just nu.

Konceptet "Åres femte by"

Rödkullen Panorama AB äger stora delar av Rödkullenområdet i Åre och utvecklar det enligt konceptet Åres femte by till en planerad omfattning av 7000 bäddar. Ramarna för projektet har etablerats i en strukturplan (Masterplan) indelad i sju detaljplaneområden, samt ett hållbarhetsprogram som beskriver projektets vision och hållbarhetsmål.

Därutöver finns en omfattande dokumentation bland annat dagvattenutredning, intervjustudier, naturvärdesinventeringar, trafikutredning, miljökonsekvensbeskrivningar samt detaljplanehandlingar under framtagande. Projektets förberedelser utifrån ett hållbarhetsperspektiv har beskrivits som kanske ett av de mest ambitiösa i Sverige.

Svefas bidrag till hållbarhet

Svefas bidrag till hållbarhetsfrågorna handlar till stor del om att tydliggöra och realisera det enskilda huvudmannaskapets möjligheter att ta ansvar för och förvalta projektets långsiktiga mål.

Det enskilda huvudmannaskapet betyder att det är fastighetsägarna som bär ansvaret för att gemensamma anläggningar ska drivas och fungera, inte kommunen. Det innebär att det i planeringen av anläggningar och områden ställs stora krav på att ta in hållbarhet i projekteringen.

Hållbarhetsfokuset tar sig uttryck bland annat genom avfallshantering, trafik- och dagvattenlösningar och påverkan på omgivningen från dessa. Bland annat siktar projektet mot att minimera behovet av transporter inom området. Skistars anläggningar och besöksparkeringar kommer att flyttas till områdets nedre del. Kombinerade skid/cykel/gångvägar kommer att ansluta all bebyggelse till skid- och centrumanläggningar.

Vägar och ny bebyggelse förläggs för att minimera dagvattenflödena samtidigt som naturliga våtmarker behålls och kompletteras. Projektet har en nollvision för påverkan på omgivande vattenmiljö.

Ytterligare komponenter kan tillkomma om och när teknikutvecklingen ger möjlighet till det. Anläggningarna kommer att utföras av exploatören men överlämnas därefter till de blivande fastighetsägarna med ett tungt framtida ansvar. De nya och innovativa lösningar som vi alla kommer ta del av behöver förverkligas och utvecklas inom det befintliga juridiska ramverket. Här är Svefas kompetens och erfarenheter värdefulla och spelar en nyckelroll för framtiden.

//Lars Åstrand, konsult Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling

Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.