Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling

Vi tar idé till genomförande.

Svefa tar idé och vision genom detaljplan till affärsplan och genomförande. Vi finns med som strategiska rådgivare och projektledare genom hela planerings- och genomförandeskedet såväl när det
gäller privata som kommunala aktörer. 

Vi har lång erfarenhet av den politiska processen och av att arbeta med förankring och dialog med berörda parter. Vi arbetar tillsammans med både myndigheter, kommuner, privata exploatörer och fastighetsägare vilket ger oss förståelse för samtliga intressenters perspektiv. Det möjliggör att vi kan erbjuda en effektiv och kvalitetssäkrad process för alla inblandade parter.


Samhällsbyggnad

Från strategi till genomförande.

Inom samhällsbyggnad arbetar vi tillsammans med kommuner, myndigheter, privata exploatörer och markägare. Vårt syfte är att alltid se till att leverera tjänster och produkter som är genomförbara, hållbara och förankrade såväl politiskt som i marknaden och hos medborgarna.

Vi stödjer våra uppdragsgivare med att vara projektledare för hela plan- och genomförandeprocessen till att vara rådgivare och utförare av enskilda moment. I våra uppdrag nyttjar vi vår breda kompetens och erfarenhet inom samhällsplanering, fastighetsekonomi och fastighetsjuridik. En av våra styrkor är att vi lyfter in vår erfarenhet från genomförandeskedena in i de tidiga planeringsskedena. 

Flera av våra konsulter har arbetat inom offentlig sektor och har god förståelse för den politiska processen. Vi arbetar med uppdrag åt framförallt kommuner och myndigheter, men även åt fastighetsägare, exploatörer och byggföretag.


Fastighetsutveckling

Från idé, vision, affärsplan till genomförande.

Genom att bistå privata och offentliga fastighetsägare med att identifiera och genomföra utveckling av fastigheter realiserar vi tillsammans med våra uppdragsgivare värden i befintligt fastighetsinnehav. 

Vi är vana att leda allt från stora komplexa projekt till mindre utvecklingsprojekt och erbjuder likväl ett helhetsansvar för hela processen som specifika tjänster längs vägen. Från idé och vision genom detaljplan till affärsplan och genomförande. Alla fastigheter har olika förutsättningar och därmed skilda utvecklingsmöjligheter.

Vi hjälper både privata fastighetsägare och kommuner att identifiera dolda och slumrande värden i råmark, markinnehav eller befintligt fastighetsbestånd. Vår styrka ligger i vår breda kompetens, våra drivna medarbetare och vår lokala förankring. Vi har även en bred förståelse och lång erfarenhet av både offentliga och privata aktörers drivkrafter. Vi stödjer våra uppdragsgivare som projektchef, projektledare, rådgivare, resursstöd eller med specialistkompetens.

Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.