Fastighetsbildning

Vi lotsar dig genom fastighetsjuridiken och förädlar ditt fastighetsinnehav.

Med vår gedigna kompetens inom fastighetsrätt stöttar vi dig med att nå den bästa och rättssäkra lösningen för ditt fastighetsinnehav. Vi har specialister på fastighetsbildning, anläggnings- och ledningsrätt och med särskild fokus på 3D-fastighetsbildning och ägarlägenheter. Läs mer om 3D-fastighetsbildning i vår guide som innehåller konkreta tips och råd. Fyll i formuläret till höger för att ladda ned guiden. 

Vi analyserar möjliga fastighetsrättsliga lösningar och ger råd för hur och när fastighetsbildning ska ske. Vi upprättar, vid behov tillsammans med våra erfarna värderare och transaktionsrådgivare, ett komplett underlag som kan läggas till grund för beslut i lantmäteriförrättning. Genom vår samlade kompetens inom fastighetsbildning, värdering, transaktion, samhällsbyggnad samt jord- och skogsbruk kan vi medverka till långsiktiga och kostnadseffektiva fastighetsbildningsåtgärder i staden såväl som på landsbygden. På så vis förkortar vi även din handläggningstid hos aktuella myndigheter.

Våra konsulter förbereder och biträder vid lantmäteriförrättningen just så mycket som du önskar. Vi ser till att komplettera fastighetsbildningen med nödvändiga sido-, servituts- och nyttjanderättsavtal samt finns med som stöd i att tolka beslut. Vi hjälper fastighetsägare med upplösning av samägande genom klyvning inklusive graderings- och likvidvärdering. Vi utför även fastighetsförteckningar och diverse fastighets- och arkivutredningar avseende gränser, servitut, gemensamhetsanläggningar, delägande och nyttjanderättsavtal åt bolag och föreningar.

Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.