Infrastruktur och markåtkomst

Vi hjälper inblandade parter att komma överens om färdvägen.

När vägar och järnvägar förbättras eller får nya sträckningar påverkas mängder av markägare. Samma sak inträffar när en kraft- eller vattenledning ska byggas. Kanske blir marken ianspråktagen med servitut, kanske skog måste avverkas för att trädsäkra ledningar och spår. Vid alla typer av markintrång kan Svefa hjälpa fastighetsägare och infrastrukturbyggare att komma överens.

Från projektledning till förhandling

Svefas uppdrag spänner ifrån att vara övergripande projektledare i markåtkomstfrågor till förhandlingar med enskilda fastighetsägare. Vi värderar och träffar överenskommelser om köp av hela eller delar av fastigheter i samband med byggnation av infrastruktur. Vi bedömer ersättning vid intrång i fastighet, servitut, ledningsrätter, permanenta och tillfälliga nyttjanderätter med mera. Svefa kan också bistå vid fastighetsbildningen och förbereda ett ärende så långt att processen hos Lantmäteriet blir en snabb formalitet. Senare års stormar har aktualiserat behovet av trädsäkring för kraftbolag och Trafikverket. Svefa tar hand om hela processen, från besiktning och värdering till tillståndshantering och avverkning.

Konsulterna hos Svefa har en bred kompetens inom det fastighetsrättsliga området. Tack vare företagets storlek och spridning över landet är våra kunder garanterade kontinuerlig tillgång till erfarenhet, kunskap och personal. Svefa har såväl konsulter som är stationerade hos uppdragsgivaren och är en naturlig del av dennes organisation, som konsulter som hjälper till vid ett enstaka tillfällen.

Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.