Förändrat behov?

Vi hjälper dig att optimera dina värden.

Är nuvarande lokaler inte längre lämpliga?

Vi stöttar våra kunder genom hela processen. Genom att arbeta fram en kravspecifikation för lokalbehov, erbjuda stöd i förankringsprocessen, utreda alternativa objekt samt leda förhandlingsarbetet. Vi är engagerade som projektledare fram till inflyttning i nya eller förändrade lokaler.

Är du osäker på om dina nuvarande avtalsvillkor är optimala?

Många hyresgäster aktualiserar omförhandling och eventuella lokalprojekt först när uppsägningsdatumet närmar sig. Vår erfarenhet säger oss att denna utvärdering bör ske löpande, för att hela tiden säkerställa optimalt lokalutnyttjande och rätt hyresnivåer över tid.

Ska du avveckla befintlig verksamhet och därmed lämna nuvarande fastighet?

Vår utgångspunkt är att möjliga värdeskapande åtgärder innan avyttring ska utvärderas för att säkerställa optimalt resultat. Vi kombinerar våra kompetenser och erfarenheter inom uthyrning, fastighetsutveckling, värdering och transaktioner   för att analysen och genomförandet ska bli rätt. 

Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.