Avgörande i Mark och miljöverdomstolen

I en färsk dom från Mark- och miljööverdomstolen slår domstolen fast att vid tvångsförvärv av en fastighet som är upplåten med tomträtt så har tomträttshavaren rätt till ersättning för minskningen i tomträttens marknadsvärde – oberoende av om jämkning av tomträttsavgälden begärts eller inte med stöd av 7 kap. 30 § jordabalken.

Domen har dock inte fått laga kraft ännu eftersom MÖD har tillåtit att domen får överklagas till Högsta domstolen.

Staffan Bäckman

Värdering & Analys

010-603 86 24 staffan.backman@svefa.se
Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.