Högsta domstolen återförvisar målet T 637-20, ”Estrids hus”, till lantmäterimyndigheten för förnyad prövning.

Högsta domstolen har idag levererat ytterligare en viktig pusselbit i tolkningen av begreppet fastighetsägare i 2 kap. 4 § jordabalken. Sedan tidigare är det klarlagt att om en fastighet ägs av flera personer och ett potentiellt fastighetstillbehör tillförs fastigheten av en av dessa delägare tillsammans med en utomstående person, så blir föremålet – till följd av ägarinkongruensen – inte fastighetstillbehör (NJA 1984 s. 562).

Följden kan bli densamma om en eller flera – men inte alla delägare i fastigheten – tillför ett föremål till fastigheten och det av omständigheterna vid tidpunkten när fastigheten förses med föremålet framgår att föremålet inte tillfördes även för övriga fastighetsägares räkning (NJA 1985 s. 365, NJA 2014 s. 35). Dagens dom från Högsta domstolen klargör vad som gäller i de situationer när det är samma personer som äger fastigheten som äger exempelvis en byggnad, men fastigheten och byggnaden ägs med olika andelar; i de fallen är fastigheten och byggnaden i samma ägares hand, även om fastigheten och byggnaden ägs med olika andelar, varför byggnaden blir fastighetstillbehör.

Domstolens ställningstagande innebär nya förutsättningar för prövningen i den fastighetsbildningsåtgärd (klyvning) i vilken frågan uppkommit. Målet återförvisas därför till lantmäterimyndigheten för förnyad prövning – med den givna förutsättningen att byggnaden nu, till skillnad från vid den tidigare prövningen hos myndigheten, utgör fastighetstillbehör. 

Här kan du läsa Högsta domstolens avgörande i sin helhet.

För mer information om Svefas fastighetsrättsliga tjänster och tvistlösningsgruppen, vänligen kontakta:

Ingela Boije af Gennäs

Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling

010-603 87 53 ingela.boije@svefa.se
Fabian Gabrielsson

Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling

010-603 86 95 fabian.gabrielsson@svefa.se
Robert Eckerdal

Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling

010-603 86 29 robert.eckerdal@svefa.se
Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.