Förändrat behov

Löper befintliga förvaltningsavtal ut, ska fastigheten avyttras eller förvärvas, ska förvaltningsmodellen vidareutvecklas

Upphandling eller outsourcing

En framgångsrik upphandling inom förvaltningsområdet kräver både generell upphandlingskompetens och specifik förvaltningskompetens. I just denna kombination ligger Svefas konkurrensfördel till en affärsmässig och kostnadseffektiv upphandling.

Våra tjänster avseende upphandling är specialiserade kring förvaltnings- och driftentreprenader samt olika tjänster inom förvaltningsstöd. Vi erbjuder allt ifrån förstudier och strategisk rådgivning till genomförande av hela upphandlingar. Tack vare den långa och gedigna erfarenhet som våra konsulter besitter kan vi ta oss an komplexa upphandlingar för såväl landsting, kommuner och dess bolag samt större privata fastighetsägare. Vi har full koll på branschregelverk som Aff, AB, ABT och ABK, och besitter dessutom specialkunskap avseende LOU.

Förvärv eller avyttring

Innan en fastighet avyttras eller förvärvas finns mycket att vinna på att göra en statuskontroll av fastighetens skick utifrån ett förvaltnings-, administrativt och tekniskt perspektiv. Detta gör att man har möjlighet att proaktivt hantera de utmaningar som identifieras samt vara välinformerad i den kommande förhandlingen, som annars kan leda till omfattande prisjusteringar. Här kan Svefa göra en stor skillnad.

Förändring av förvaltningsmodell

Genom vår förändringsledning ger vi er det stöd ni behöver. Vår långa erfarenhet av att planera, utveckla, driftsätta och driva verksamheter kommer att spara er både tid och pengar. Bäst blir resultatet om vi kan vara med redan från början och hjälpa till att ta fram rätt organisationsmodell från idé till effektiv fastighetsförvaltning. Med erfarenhet, kunskap och engagemang kan vi stötta med rådgivning, beslut och agera som stöd i kommande förändringsarbete.

Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.