4 stora sjukhus – 1 samordnad process för entreprenadupphandling

Just nu är den svenska hälso- och sjukvården i stort fokus på grund av den rådande Covid19-epidemin. Men för att kunna driva ett sjukhus som effektivt levererar vård av högsta kvalitet, krävs att lokalerna och de fastighetstekniska installationerna är väl underhållna och fungerar. Locum har valt att samordna hanteringen och upphandlingen av dessa entreprenader och Svefa har fått förtroendet att hjälpa och stötta Locum i processen. Vi pratade med Per Ollas, som är Svefas övergripande projektledare för det omfattande uppdraget, om vilka utmaningar och möjligheter som en samordnad process för entreprenadupphandling innebär.

Locum som ägs av Region Stockholm är de som har ansvaret att förvalta två miljoner kvadratmeter vårdfastigheter. Locum har under många år valt att anlita externa leverantörer för tillsyn, skötsel och avhjälpande underhåll av byggnader och fastighetstekniska installationer. De arbeten som behövs för att hantera dessa frågor är paketerade i ett antal entreprenader. 

Per, vilket spännande uppdrag, vad innebär entreprenadupphandlingen?

Det är väldigt spännande och bra för alla inblandade; Locum, Region Stockholm och leverantörerna. Entreprenaderna som ska upphandlas omfattar tjänster som till exempel ansvar för värme, ventilation, vatten- och elförsörjning, reservkraft samt hissar motsvarar en stor förvaltningsvolym och den verksamhet som bedrivs i dessa fastigheter är kritisk, ur ett hälsoperspektiv, för allmänheten i Stockholms län. 

Vad är syftet och målet med uppdraget?

Syftet med uppdraget är att säkerställa att tillsynen, skötseln och det avhjälpande underhållet av byggnader och fastighetstekniska installationer på de aktuella sjukhusen är av hög kvalitet, kostnadseffektiv och att de verksamheter som bedriver verksamhet i sjukhusen har tillgång till leverantörer som erbjuder verksamhetsservice. Målet är att vi ska handla upp de leverantörer som är bäst ur ett kvalitéts-, effektivitet och ekonomiskt perspektiv.

Vilka är utmaningarna?

Den stora omfattningen av uppdraget. Det är ett komplext uppdrag med många intressenter som tillsammans med den långa tidshorisonten innebär att det är viktigt att ha en genomtänkt strategi för hur uppdraget ska genomföras. Det innebär också att metod, genomförandeprocess och kommunikation blir viktiga att ha koll på i projektet för att arbetet ska fungera smidigt och för att vi ska få nöjda brukare i slutänden.

Stora upphandlingar brukar ta tid. Hur ser tidplanen ut?

I så här stora projekt är det viktigt att tidsplanen är väl tilltagen och det är den i det här fallet. Vi har tre år på oss innan de befintliga entreprenadkontrakten löper ut. Det innebär att det finns utrymme för strategiska analyser, uppföljning av befintliga entreprenader samt eventuell ompaketering och omvärdering av affärsmodeller, entreprenadformer, beställarfunktion och hantering av verksamhetsservice. Förutom att vi kan arbeta igenom handlingarna i förfrågningsunderlaget på ett bra sätt så kommer de nya leverantörerna att kunna få en väl tilltagen etableringstid.

Per, du och Svefa har ju även haft ett finger med i arbetet med att sätta upp fältsjukhuset i Älvsjö. Vad kan du berätta om det?

Det har varit ett speciellt uppdrag på flera sätt och har inneburit att upprätta ett avtal för driften av fältsjukhuset. Det är ett stort förtroende från Locum att få medverka och att med så extremt kort varsel få avtalet på plats. Det som normalt tar upp emot ett år att genomföra har vi klarat på 4 – 5 dagar. Detta har endast varit möjligt tack vare stort engagemang, kompromissvilja och hårt arbete från alla inblandade.

 

Per Ollas

Affärschef Förvaltningsrådgivning

010-603 87 76 per.ollas@svefa.se
Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.