Mark- & Exploatering

Vi ser till att genomföra det du planerar för.

Vi ser till att det som planeras för kan bli verklighet. I våra uppdrag är vi vana att inventera och analysera målsättningar. Genom en djup förståelse för fastighetsjuridik och - ekonomi kan vi omvandla dessa målsättningar till genomförbara projekt.

Förutom projektledaruppdrag för att driva detaljplaner utför vi delmoment som är användbara verktyg under processens gång t.ex. exploateringskalkyler, gatukostnadsutredningar, förhandlingsstöd och framtagande av exploaterings- och markanvisningsavtal samt övriga fastighetsrättsliga avtal. I genomförandeskedet har vi en väl beprövad arbetsprocess för inlösen av mark för allmän plats eller för ledningar. Vi utför även utredningar som beslutsunderlag för strategier som berör markinnehav t.ex. markanvisningspolicys, utvecklingsstrategier och principer för allmän platsmark.
Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.