Samhällsplanering

Med genomförbarhet som ledord bistår vi med planer, analyser och strategier.

Samhällsbyggnadsprocesser i de tidiga skedena är komplexa och kräver expertis från flera ämnesområden. Vår specialitet ligger i att, utifrån gällande förordningar, sträva efter ett hållbart samhälle. Vi har gedigen erfarenhet av planeringsprocesser och av att driva denna framåt. Genom vår erfarenhet och kompetens från samhällsbyggnadsprocessens alla delar kan vi i tidiga skeden ta fram planer, strategier och produkter som är genomförbara, hållbara över tid och anpassade till marknadens krav och förväntningar.

Med genomförbarhet som ledord bistår vi med planer, analyser och strategier.

Framtagande av:
Översiktsplan och fördjupad översiktsplan
Förstudier/program
Detaljplaner

Analyser och strategier inför och under planering:
Nulägesanalys – platsen, potentialen och genomförandet
Områdes-/Platsanalys
Marknadsanalys
Ekonomisk konsekvensbeskrivning
Markanvisningsmodell
Medborgar- och intressentdialog
Genomförandestrategi

Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.